Kobe, Japan Bridge

Kobe, Japan at Akashi Kaikyo Bridge.