Akashi Kaikyo Bridge, Kobe, Japan

Akashi Kaikyo Bridge the world’s longest suspension bridge, Kobe, Japan